EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
20 de Juny de 2021
MARC LEGAL / NORMATIVES

Objecte

Generalitat de Catalunya

Òrgan regulador

Regula les activitats d'educació en el lleure i esportives amb menors de 18 anys per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. Aquest nou decret introdueix millores operatives gràcies a l'experiència adquirida al llarg dels anys i s'adapta a les mesures de simplificació i racionalització administrativa actualment vigent.

Objecte

Generalitat de Catalunya

Òrgan regulador

Regula els drets i deures de voluntaris, entitats i usuaris d'entitats, entre altres qüestions.

Objecte

Generalitat de Catalunya

Òrgan regulador

Establir les condicions tècniques necessàries que ha de complir cada modalitat d'instal·lació juvenil destinades a activitats amb infants i joves: les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils.

S’exclouen d’aquest reglament els campaments juvenils.

Objecte

Generalitat de Catalunya

Òrgan regulador

Regular les relacions laborals en les empreses i/o entitats privades que tinguin com a activitat principal la prestació de serveis de lleure educatiu i sociocultural, consistent en activitats complementàries a l'educació formal que amb l'objectiu de desenvolupar hàbits i habilitats socials com a forma d'educar integralment a la persona, comprensiu de les activitats següents:

a) Activitat d'educació en el lleure dins o fora del marc escolar.

b) Organització i gestió de serveis socioculturals,

També queden afectades les divisions, línies de negoci, seccions o altres unitats productives de les empreses dedicades a la prestació dels serveis de l'àmbit funcional del present conveni.

Objecte

Generalitat de Catalunya

Òrgan regulador

Regular les etapes i els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que s’imparteixen a les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil reconegudes a Catalunya.

Objecte

Generalitat de Catalunya

Òrgan regulador

Establir les condicions tècniques que han de tenir els campaments juvenils destinats a activitats amb infants i joves a Catalunya.

Objecte

Generallitat de Catalunya

Òrgan regulador

Establir un marc normatiu i competencial per a desenvolupar les polítiques de joventut, tot ordenant els serveis i les activitats que es promouen a Catalunya.

Objecte

Generallitat de Catalunya

Òrgan regulador

Regular els requisits mínims que ahan de complir les activitats de lleure a Catalunya

Objecte

Generallitat de Catalunya

Òrgan regulador

Estableix el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut a Catalunya

REVISTA ESTRIS NÚMERO 238
L’ADN del lleure implica posar sempre al centre els infants i joves que acompanyem. Tant...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC