Nou pla de millora del sistema d'atenció a la infància, l'adolescència, la joventut i les famílies

Nou pla de millora del sistema d'atenció a la infància, l'adolescència, la joventut i les famílies

Compta amb 150 mesures per transformar el sistema de protecció social a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.

19.03.21

Temps de lectura: 3 minuts

La Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha presentat el Pla de millora del sistema d'atenció a la infància i l'adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament. Aquest pla pretén millorar l'atenció, preservar drets, garantir la inclusió social i sobretot fer una societat amb igualtat d'oportunitats per a totes les persones.  

El pla és fruit del procés de reflexió participada que s'ha fet durant els anys 2019 i 2020 en el que més de 1.500 professionals de diversos àmbits, infants, adolescents, joves i famílies en 85 espais de treball i escolta activa, articulats de forma sectorial i territorialitzada, van fer una reflexió i, posteriorment, una anàlisi del sistema per identificar què cal preservar, quines són les mancances principals i què és imprescindible transformar. 

Després de l'anàlisi de la informació sorgida del procés participatiu, les tres propostes que han d'esdevenir el pilar de transformació i millora del sistema de protecció són: 

  • Reforçar la promoció de drets, la prevenció, la intervenció familiar i la protecció. L'actual sistema garanteix drets bàsics com el dret a la protecció dels infants i adolescents o el dret a la informació dels infants i adolescents i les seves famílies, però té recorregut de millora en la promoció del benestar i la consciència sobre els seus drets, i presenta mancances pel que fa a la participació de nens/es i famílies, i a la consideració de les seves opinions en aquells aspectes que afecten les seves vides.
  • Aconseguir un sistema més eficaç i sostenible. L'actual sistema té una alta capacitat responsiva, però en canvi no disposa d'una visió global compartida entre tots els actors que en formen part, té una organització complexa, poc eficient, poc flexible i amb costos econòmics elevats, i presenta mancances pel que fa a la planificació i l'avaluació.
  • Donar més importància al capital humà. Les professionals del sistema d'atenció a infància i adolescència tenen un component vocacional important i això és un valor que cal preservar, però en canvi no compte amb el reconeixement social que mereixen per la seva tasca professional.

 

150 mesures per transformar el sistema de protecció social a la infància i les seves famílies

El pla de millora del sistema d'atenció a la infància i l'adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament recull 13 objectius estratègics, 36 objectius específics i 154 accions. Els principis rectors del pla de millora, fruit del consens amb tots els agents implicats en el procés de participació són sis: infant al centre de les polítiques públiques, visió holística compartida, participació, superació de les barreres discriminatòries, sostenibilitat del sistema i professionalitat. 

Els grans eixos del Pla de millora del Sistema d'atenció a la infància i l'adolescència són: 

  • Afavorir la inclusió social dels infants i adolescents i les seves famílies, tot potenciant la prevenció de les situacions de risc.
  • Millorar el sistema de protecció per a infants i adolescents en situació de desemparament i potenciar el treball amb les famílies.
  • Tenir cura de les professionals i reconèixer socialment el treball de cura.
  • Garantir la sostenibilitat del sistema.
  • Introduir la perspectiva feminista i el reconeixement de l'orientació sexual, la identitat i expressió de gènere no normatives. 

Aquest pla pretén desenvolupar-se en els propers 4 anys i es concretarà anualment en plans d'accions que aniran desenvolupant les propostes en funció de prioritzacions, dotacions pressupostàries, possibilitats de canvis organitzatius i normatius, i sobretot, en funció de les necessitats emergents, canviants i urgents d'atenció a infants i les seves famílies. 

El pla de millora del sistema d'atenció a la infància i l'adolescència es vincula amb el nou Pla Integral de polítiques d'infància i adolescència 2021 -2024 que té un abast molt més ampli i neix amb l'objectiu principal de promoure, reforçar i garantir els drets de la infància al nostre país, reconeixent a l'infant com a ciutadà o ciutadana, subjecte de drets i amb capacitat i espais per exercir-los i defensar-los. Per altra banda, el Pla de millora del sistema d'atenció a la infància i l'adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament s'ha pensat i s'executarà de forma coordina amb el desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 (PESS).

 

Principals accions del Pla de millora del Sistema d'atenció a la infància

De les 154 accions previstes, algunes de les més destacades del pla de millora són: el desplegament dels serveis d'intervenció socioeducativa arreu del país i les teràpies familiars, l'atenció a la violència masclista en infants i adolescents, un nou model d'acolliment residencial i familiar, l'equiparació de les condicions laborals entre professionals del sector públic i el concertat, el reforç dels mecanismes de garantia de drets i perspectiva ètica en els processos de desemparament i la sostenibilitat del sistema a través de l'eficiència, l'avaluació i la mixtura d'equips professionals per fomentar la transversalitat, capil·laritat territorial i transparència, etc.

ETIQUETES

Vulnerabilitat Infància Adolescència Joves

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: