EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
24 de Novembre de 2020
Subvencions de l'Ajuntament de Tona en l'àmbit de les activitats educatives

Àmbit o temàtica

Activitats educatives

Organisme convocant

Ajuntament de Tona

Objecte

L’objecte de les bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol・licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament, en diverses convocatòries, destinades a finançar activitats educatives, culturals, esportives i de foment del comerç, consum i turisme.

a) Convocatòria activitats subvencions educatives:

·Projectes d’activitats extraescolars.

·Adquisició d’equipament i material necessari per activitats.

Terminis

30/04/2014

Observacions

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període compres entre l’1 de gener i el 19 de desembre de 2014.

Altres

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reuneixin les següents condicions:

a) Les persones jurídiques han de estar legalment constituides.

b) Han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’entitats.

c) Tenir entre les seves finalitats la realització de l’activitat subvencionada.

d) Tenir domicili social a Tona.

e) Estar al corrent en les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

REVISTA ESTRIS NÚMERO 235
En aquest número, diferents experts i expertes donaran resposta a com explicar l'act...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC