OPINIÓ

Mar Carreté

Tècnica d'Àmbits i Projectes

04.06.20
Desxifrant el marc normatiu sobre les activitats d’estiu del 2020

Temps de lectura: 3 minuts

L’estiu és per milers d’infants i joves l’època més esperada de l’any. Amb l’arribada de les vacances comença la temporada de les activitats d’estiu; els monitors i monitores les preparen amb cura pensant en els infants i joves que, sense saber-ho, tornaran amb les motxilles plenes de noves experiències, records i aprenentatges. Enguany, degut a la Covid-19, ens toca viure un estiu diferent en el que caldrà prendre mesures acurades de prevenció i higiene.  

Per molts dels participants aquest serà el primer espai de convivència presencial amb altres infants i caldrà, més que mai, acompanyar-los emocionalment per tal que puguin assumir i processar el que han viscut durant els darrers mesos. La comunicació prèvia amb les famílies serà clau per conèixer l’experiència individual de cada infant i jove i així poder incloure en la programació activitats específiques relacionades amb l’acompanyament emocional, el treball del dol, la gestió de la incertesa i la por a allò desconegut.  

"Ens toca viure un estiu diferent en el que caldrà prendre mesures acurades de prevenció i higiene"  

Per poder realitzar les activitats serà necessari situar-nos en la fase 3 de desescalada i els participants hauran de complir un seguit de requisits que quedaran recollits a la Declaració Responsable (que els tutors/es dels infants hauran de signar). No es contempla que les activitats tinguin un nombre màxim de participants sinó que aquest quedarà determinat per l’espai disponible de les instal·lacions (agafant com a referència els 4m2 per participant) i hauran d’organitzar-se Grups de Convivència. Aquests estaran formats per un màxim de 10 participants i com a mínim 1 monitor/a, sempre els mateixos, amb l’objectiu de poder aïllar ràpidament el grup i fer una correcta avaluació de la traçabilitat si es donés un cas positiu.  

Pel que respecta a les mesures concretes de protecció, serà imprescindible introduir en el quotidià elements com la comprovació diària de l’estat de salut, el rentat de mans de forma periòdica i correcta, la neteja i desinfecció del material i els espais (tenint en compte que els participants no podran col·laborar en aquestes tasques) i el manteniment de la distància física de 2 metres entre les persones parant especial atenció a moments clau com els àpats, el moment de la higiene personal, el dormir... És per això que es crea la figura del Responsable de Prevenció i Higiene; una persona de l’equip de monitors/es, present durant l’activitat, i que prèviament haurà realitzat una formació específica. La seva tasca principal és la d’adaptar els diferents protocols que estableixen els documents marcs recollint les diverses protocol·litzacions a l’expedient intern d’adopció de les mesures, fer-ne partícip al conjunt de l’equip de monitors/es i vetllar pel seu compliment durant l’activitat.  

Introduir en el quotidià elements com la comprovació diària de l’estat de salut, el rentat de mans de forma periòdica i correcta, la neteja i desinfecció del material i els espais" 

No podem negar que les activitats d’estiu d’enguany suposen un repte pels monitors/es, que hauran de reinventar el lleure tal i com el coneixen; però també esdevindrà l’oportunitat de posar en valor, una vegada més, la seva importància en el desenvolupament integral dels infants i joves. 

ETIQUETES

Estiu Monitors

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: