El manual del bon monitor i la bona monitora

El manual del bon monitor i la bona monitora
Autor: Lledó Marín

Edats:
Monitors/es

Descripció:
Els equips de monitors i monitores es renoven amb força freqüència. En aquesta línia, cal entendre, doncs, la importància de fer un bon traspàs.

Contingut

Els equips de monitors i monitores es renoven amb força freqüència. En aquesta línia, cal entendre, doncs, que fer un bon traspàs d’informació i una bona formació prèvia pot afavorir que la tasca educativa que fan esplais i caus es mantingui al nivell esperat, malgrat els canvis.

La tendència actual ens porta a pensar que, cada cop més, el relleu generacional es produeix més sovint en termes generals. Aquesta situació, sumat a un any pandèmic en què els equips han hagut d’adaptar la seva activitat, ha complicat el traspàs entre les diferents generacions dels centres i agrupaments.  

Per ajudar en aquesta tasca, la revista Estris presenta El manual del bon monitor i la bona monitora, un espai en què es repassaran les eines bàsiques que hem de dominar com a educadors i educadores de lleure. En aquesta línia, diferents professors dels cursos de monitors residencials de La Ruca i La Sala (Fundació Pere Tarrés) ens posen al dia.

A cadascun dels números repassarem algun dels ítems més importants, començant pels mitjans educatius (allò amb què comptem els educadors per aconseguir els objectius) i passant per eines i recursos pràctics per fer explotar els nostres centres d’interès, les nostres disfresses, els jocs...

Volum 1: Objectius i activitats

Davant de qualsevol activitat educativa convé seguir els passos del procés PRA. És a dir, cal preparar l’activitat, realitzar-la i avaluar-la. Al primer volum, Lledó Marín explica com ha de ser una bona fitxa d’activitat i alguns consells pràctics per dur a terme les activitats.

FITXA D’ACTIVITAT

Títol de l’activitat

El títol és la porta d’entrada a la nostra activitat, les paraules que li donen nom. Cal parar atenció i posar-li un nom significatiu i original, que ens motivi i ens atregui. Un títol que puguem compartir amb els infants i que els cridi l’atenció, que els desperti l’interès i les ganes de participar-hi.

Destinataris

A qui s’adreça l’activitat? Com és el grup d’infants? Què els caracteritza? Quines necessitats hi trobem? Què cal treballar? Què podríem destacar del grup? Quines NEE hi ha? Quants serem? Cal parar atenció a tots aquests detalls per fer una activitat amb sentit, que sigui adequada per al grup d’infants i que la gaudeixin.

Objectius de l’activitat

Per què fem aquesta activitat? Què volem aconseguir? Per respondre aquestes preguntes cal que abans hàgim reflexionat sobre les necessitats del grup d’infants o adolescents.

→ Han d’expressar objectius OBSERVABLES i AVALUABLES, és a dir, que siguin CONCRETS i que, un cop feta l’activitat, puguem veure clarament si els hem assolit.

Per exemple, passar-s’ho bé no és un objectiu que puguem valorar amb precisió, en canvi, sí que ho és tenir una actitud de col·laboració amb els companys i companyes.

→ Han de ser SIGNIFICATIUS pels infants, amb un clar sentit pedagògic.

Algunes pautes per formular correctament els objectius són:

1.                            En POSITIU

2.                            En INFINITIU (màxim dos)

3.                            Que no comencin amb QUÈ

4.                            Breus i clars

5.                            Han de ser ASSOLIBLES

6.                            Han d’estar redactats com un RESULTAT que pugui fer l’infant

7.                            Han de ser EVOLUTIUS, és a dir, adequats a cada edat

8.                            I PROGRESSIUS, és a dir, la formulació ha de ser ordenada i acumulativa

Han de tenir en compte cadascuna de les DIMENSIONS DE RELACIÓ de la persona: la física, l’afectiva i emocional, la cognitiva i intel·lectual, la social i comunitària, l’ecològica i la transcendent. D’aquesta manera, garantim l’acció educativa integral dels infants.

Alguns exemples:

Dimensió física:

●     Fomentar l’exercici físic → No és concret, ni avaluable ni assolible i el subjecte no és l’infant sinó el monitor.

●     Dur a terme una activitat física de manera conscient i respectuosa amb les necessitats i capacitats del propi cos // Conèixer maneres per tenir cura del propi cos→ El subjecte és l’infant, podem observar i avaluar si després de l’activitat l’infant ho ha assolit.

Dimensió intel·lectual:

●        Conèixer les capacitats intel·lectuals pròpiesDesenvolupar la imaginació // Activar la consciència crítica // Descobrir la capacitat creativa a través de X

Dimensió afectiva:

●     Ser capaç de respectar les normes de convivènciaRespectar les normes de convivència // Expressar els sentiments propis

Dimensió social:

●     Aprendre a escoltar els altres // Fomentar el treball en equipRespectar el torn de paraula // Adoptar actituds de respecte, acceptació i empatia envers els companys i companyes // Resoldre els conflictes mitjançant el diàleg

Dimensió ecològica:

●     Anar d’excursió // No malgastar l’aiguaReciclar correctament els residus del berenar // Deixar net el lloc on juguem // Conèixer els diferents medis que ens envolten

Realització temporal

Hora d’iniciació prevista

 

Hora de finalització prevista

Cal tenir en compte l’edat dels infants, la seva capacitat d’atenció, la tipologia del grup i les seves necessitats i parar atenció al quotidià (rebuda i tancament, moments pels hàbits d’higiene…)

Relació amb el centre d’interès

Quin serà el centre d’interès o quina relació tindrà amb el centre d’interès? Com es desenvoluparà? És important detallar els moments de CI, els personatges que apareixeran i el guió que seguiran…

Desenvolupament de l’activitat

Com es desenvoluparà l’activitat? En què consisteix? Què faran els participants? Quins passos seguirem? Com organitzarem els infants? Serà una activitat individual o grupal? Com organitzarem els espais? La farem dins o fora? Cal detallar tots aquells aspectes pràctics que hem de tenir en compte per al bon desenvolupament de l’activitat.

Recursos necessaris

Llistat de material fungible

Què necessitem? Bolígrafs, fulls, disfresses, cadires…

Llistat de material que cal preparar

Quin material hem de preparar?

Persones i rols

Quin paper tindran els educadors? Qui presentarà l’activitat? Qui farà el tancament? Detallar els rols de cadascú ens permetrà estar més coordinats i evitar malentesos.

Econòmics

Necessitem diners? Quants?

Espais

On farem l’activitat? Quins espais necessitem?

Avaluació

Com ha anat l'activitat? Un cop feta l’activitat és IMPRESCINDIBLE aturar-nos, mirar enrere i reflexionar. Quina repercussió ha tingut l’activitat? Com han respost els infants? I els monitors i monitores? Hem assolit els OBJECTIUS? Què cal seguir treballant? Quins nous objectius ens hem de marcar per a l’activitat següent? Què podríem haver fet diferent? És important incloure un espai d’AUTOAVALUACIÓ, en què els monitors i monitores puguin reflexionar sobre el seu rol, sobre com s’han sentit…

I també és important incloure la VEU DELS INFANTS, com avaluen ells i elles l’activitat i també com s’autoavaluen.

CONSELLS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS JOCS

1. Cal que tinguem clar, en tot moment, el sentit pedagògic de la nostra tasca i observem allò que estem fent i no tenir por a fer canvis. L’activitat està funcionant? Estem assolint els objectius que ens havíem plantejat? És adequada per al grup d’infants? Si no és així cal que ens aturem i mirem què està passant:

  • Potser estan massa cansats i necessiten un canvi de ritme
  • Potser l’espai no és l’adequat
  • Potser hi ha algun conflicte que cal solucionar abans

2. Tenir una bona comunicació, abundant i constant, entre l’equip de monitors, és a dir, no donar res per fet i parlar de tot el que va succeint, fent que tot l’equip estigui al corrent de què està passant en tot moment i es puguin compartir les visions dels diferents membres. En aquest sentit:

  • Pot ser útil utilitzar l’eina de les mini-reunions de monitors: fer petites reunions espontànies per parlar d’allò que sigui necessari al moment.

3. Improvisar i no tenir por a fer canvis: pot ser que allò que hàgim ideat i planificat no acabi de funcionar o que apareguin imprevistos. Aleshores:

  • És necessari treballar en equip i confiar en el nostre potencial com a equip
  • Proposar noves idees i adaptar-nos a allò que està passant: una bona eina pot ser tenir una llista de jocs, dinàmiques, relaxacions i contes compartida amb tots els monitors per utilitzar en cas que ho necessitem.

No tenir por de trencar amb el que teníem si allò nou que proposem millorarà l’activitat o la tarda.

 

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: