Petjada ecològica

Petjada ecològica
Autor: Pere Vives i Santa Eulàlia

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es - Famílies


Espai: Indiferent


Durada: 2 hores

Descripció:
Activitat de conscienciació mediambiental que consisteix a calcular la nostra petjada ecològica.

Objectius

 • Calcular la petjada ecològica producte de la nostra activitat quotidiana.
 • Prendre consciència del nostre efecte sobre el planeta i de la incidència en el canvi climàtic.
 • Canviar els hàbits de consum i reduir les emissions de CO2.

Material necessari

 • Fitxes
 • Calculadora
 • Factures de llum
 • Balança per pesar deixalles...

Introducció

La petjada ecològica és un indicador global que es calcula a partir de l’anàlisi de tres factors: els transports, el consum energètic i l’eliminació de residus no reciclats. Amb aquesta activitat sabrem quina superfície de bosc en hectàrees seria necessària per absorbir la quantitat de CO2 que emetem a l’atmosfera en el nostre dia a dia.

Desenvolupament

Per calcular la petjada ecològica global, caldrà que primer en calculem cada part de manera independent.

1. La petjada ecològica del transport

Anota els quilòmetres que has fet en un any i valora en quin mitjà de transport s’han realitzat.

Anota el total de litres gastats (un autocar gasta de mitjana uns 8 litres/100 Km i un cotxe petit gasta de mitjana 5 litres/100Km). 

Tingues en compte que:

 • Si has fet el recorregut en cotxe o autocar (pots dividir-ho pel nombre d’ocupants), per cada litre de benzina consumit les emissions de CO2 produïdes necessiten una superfície de bosc equivalent a 113 m2 per poder ser absorbides. 
 • Si has fet trajectes en avió, el factor de petjada és de 4361 m2 de bosc /hora de vol (pots dividir-ho pel nombre aproximat d’ocupants de l’avió). 
 • Suma els resultats que obtinguis en completar aquesta fórmula i coneix la superfície total necessària per absorbir les nostres emissions com a conseqüència del transport, és a dir, la petjada ecològica del transport: 

113 m²  x  ____  litres de benzina consumida =  ____  m² de bosc

4361 m²  x  ____  hores de vol en viatges = ___ m² de bosc

2. La petjada ecològica de l’energia elèctrica consumida

Anota els Kw/h consumits a l’any (cal recollir les factures de la llum o anotar les lectures mensuals dels comptadors). Podeu dividir els consums d’energia pel nombre de persones que hi ha ocupant la casa o l’espai, per tenir una idea del consum personal. 

 Calcula la petjada ecològica del consum energètic. Tingues en compte que per cada Kw/h consumit, la superfície de bosc necessària per absorbir les emissions de CO2 equivalents és de 27m². Si l’energia prové de plaques fotovoltaiques el factor és de 0,3m²: 

27 m²  x Kw/h consumits a l'any =  ___ m² de bosc

3. La petjada ecològica dels residus

Pesa les diferents fraccions de residus que generem en un any. Una manera de calcular-ho és fer-ho per a dos o tres setmanes aïllades i extrapolar-ho a la resta de l’any: 

 • Si no es fa reciclatge, cal pesar la totalitat dels residus generats.
 • Si es recicla, s’han de pesar les fraccions de deixalles seleccionades, és a dir, els quilos de paper, de plàstic i de vidre.

 

La petjada ecològica dels nostres residus té un tractament diferent si és rebuig (barreja de deixalles) o si hi ha separació per fraccions reciclables:

 • Si les deixalles són de rebuig, la superfície de bosc necessària per absorbir el CO2 emès en el tractament de deixalles és de 897 m²/kg.
 • Si les deixalles són de vidre, la superfície és de 183m² /Kg.
 • Si les deixalles són de plàstic, la superfície és de 269 m²/Kg.
 • Si les deixalles són de paper, la superfície és de 179 m²/Kg. 

Calcula la petjada ecològica com a conseqüència dels residus: 

Kg de deixalles de cada fracció ___  x  ___ m² / Kg segons fracció

Total ___ m² (cal fer el càlcul per a cada fracció).

4. La petjada ecològica global

 Per calcular la petjada ecològica global, suma els tres resultats obtinguts fins ara (transport energia elèctrica residus). Obtindràs el resultat total en m².

 Normalment la petjada ecològica global es mesura en hectàrees de bosc. Una hectàrea correspon a 10.000 m²; per tant, caldrà dividir la nostra superfície de bosc per 10.000, i obtindrem les hectàrees de bosc necessàries per absorbir les emissions de CO2 generades per la nostra activitat.

 Pots fer-te’n una idea amb les següents comparacions:

 • A l’esplai o a casa pots calcular la teva superfície de sòl útil en m2.
 • La ciutat de Barcelona té una superfície de 10.140 hectàrees.
 • El Camp Nou té una superfície de 2,1 hectàrees.                                               

Avaluació

És important reflexionar si les xifres obtingudes de consum en transport, energia elèctrica i generació de residus són normals dins de les quantitats esperades o les sobrepassen. En aquest segon cas val la pena reflexionar sobre quines mesures es poden aplicar per assolir uns consums més racionals. També és important veure si d’un any a un altre augmenta o disminueix la nostra petjada. Aquesta variació serà un indicador del nostre estil de vida més sostenible.

 

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: