El treball en equip

El treball en equip
Autor: Gina Calaf (publicat a la revista Estris 180)

Participants: Entre 10 i 30 participants


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Interior / exterior


Durada: De 30 a 45 minuts

Descripció:
Dinàmica enfocada a un equip de voluntaris, per tal d’analitzar i adonar-se de les complexitats del treball en grup, però sobretot per viure i constatar que molts cops cal saber destinar temps a les decisions preses per l’equip. Viure en la pròpia pell i comprovar que les decisions comunes són més enriquidores.

Objectius

  • Ser conscients de les complexitats del treball en grup.
  • Identificar les riqueses del treball en grup.

Material necessari

  • Papers
  • Bolígrafs

Introducció

Tots sabem que el voluntariat és complex perquè parteix d’individus i motivacions molt diversos. Malgrat que el procés dels voluntaris i dels monitors i monitores passa per diferents moments motivacionals i d’adhesió, cal saber-los transmetre que l’entitat a la qual estan vinculats els pot oferir diferents oportunitats, moltes de les quals estan relacionades amb el creixement personal, però també professional.

Tots sabem que ser voluntari d’un equip de monitors comporta diferents capacitats i habilitats, però una de les més importants i potser un dels pilars és saber treballar en equip. Aquest és un procés llarg i feixuc, al qual sovint cal destinar molt temps.

La dinàmica proposada pretén fer veure a l’equip la importància de saber prendre decisions en equip, però sobretot la riquesa que això genera al grup, especialment a l’individu que hi participa.

Desenvolupament

  • El dinamitzador reparteix a cada un dels participants un full amb un cas i/o conflicte (tots tenen el mateix cas). Els deixen 5 o 10 minuts perquè individualment cada un dels participants hi busqui una solució i en valori les possibles conseqüències.
  • Es posen en comú cada una de les opinions i es discuteix.
  • De nou el dinamitzador reparteix un cas i/o conflicte, però aquest cop demana que es facin grups de 5 o 6 persones, per tal de trobar-hi una solució i valorar-ne les possibles conseqüències. Es deixa un temps, fins que més o menys els equips s’han posat d’acord.
  • El darrer pas serà fer-ne una posada en comú i debatre’n les diferents solucions.

Avaluació

La dinàmica s’acabarà demanant als participants que valorin els dos processos i fent una reflexió sobre els riscos i oportunitats que ens ofereixen el treball individual i en grup.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: