El vestit del bon amic

El vestit del bon amic
Autor: Mariona Puigdollers (publicat a la revista Estris 178)

Participants: En grups de 5 o 6 infants


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Interior


Durada: 1 hora

Descripció:
Una activitat per aprendre a valorar l’amistat

Objectius

  • Dialogar i reflexionar al voltant dels valors de l’amistat.
  • Relacionar-se amb els companys del grup.

Material necessari

Material per a cada petit grup:

  • Paper de seda de colors (blau, verd, vermell, groc, taronja, negre, lila).
  • Cola adhesiva.
  • Estisores.
  • Cartolina blanca DINA-3.

Introducció

Diuen que... qui té un amic té un tresor! El monitor pot començar l’activitat tot preguntant als nens: Què és per a vosaltres un amic? D’aquesta manera, es pot iniciar una pluja d’idees i d’opinions que manifestin les bones estones de convivència a l’esplai.

Desenvolupament

Es dividiran els nens en petits grups de cinc o sis respectivament, i es repartirà a cadascun d’ells el material necessari per dur a terme l’activitat (paper de seda de colors, estisores, cola adhesiva, cartolina blanca). Un cop cada grup estigui situat amb el material corresponent, explicarem en què consisteix l’activitat proposada. Primerament, el monitor mostra un llistat de sis valors i actituds (ex: ajuda, enveja, confiança, amabilitat, respecte) i cadascun d’ells representa un dels sis colors del paper de seda donat (ex.: Ajuda – groc).

Aquesta llista és convenient que sigui visible per a tots els grups durant la realització de l’activitat; pot estar anotada en una pissarra o paper mural. A continuació, cada grup haurà de dibuixar a la seva cartolina “el bon amic”, és a dir, un dibuix que representi un nen o nena del seu esplai, aquell amic o amiga amb qui compartim tantes tardes. Després de fer-ne el dibuix, hauran de decorar el seu vestit amb la tècnica del collage de paper de seda. Però, atenció: prèviament hauran d’haver dialogat i acordat en petit grup els colors o valors que predominen en el seu amic ideal! Després, poden començar a enganxar els papers de seda per tal de decorar la vestimenta del bon amic. Finalment, en funció d’aquests colors i valors escollits, cada grup haurà creat el seu propi i especial bon amic. Es pot concloure la dinàmica amb una posada en comú de cada grup.

Avaluació

És interessant fer ús d’aquesta activitat com a eina d’avaluació i seguiment del treball en petit grup, i veure com es relacionen i dialoguen entre ells per tal d’arribar a un acord. Al mateix temps, també serà important tenir en compte com realitzem aquests grups de treball, ja que ens pot ajudar a reforçar vincles d’amistat entre companys o bé ens pot servir per reconduir certes actituds de rebuig i manca d’empatia d’alguns nens. En el moment de la posada en comú, podrem observar quins dels valors predominen en tot amic, i veurem aquells colors o valors que hi són més abundants, així com quins hi manquen. En tots dos casos serà una valoració positiva i en farem una reflexió posterior.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: