Joc de les trinxeres

Joc de les trinxeres
Autor: Josep Roig Llaberia

Participants: Dos equips. Mínim 10 jugadors. Màxim indistint.


Edats:
Grans (12 - 15 anys)


Espai: Menjador o aire lliure. Platja, parc, gimnàs.


Durada: -

Descripció:
Joc curt i molt dinàmic que consisteix en capturar jugadors del grup contrari a partir d'una línia de joc o "trinxera".

Objectius

Objectius per als monitors:

  • Formar grups més cohesionats.
  • Disminuir individualismes negatius.
  • Fomentar la coordinació i cooperació per aconseguir un objectiu.
  • Aprendre a perdre.

     

Objectius per als infants o joves:

  • Divertir-se.
  • Millorar la coordinació motora.
  • Desenvolupar estratègies de grup.

Material necessari

  • Guix per marcar una línia (o dos) o aprofitar una ja existent.

Introducció

Comencem amb la versió simple del joc seguint aquestes indicacions:

1. Marcar o disposar d'una línia ben marcada de 5 metres o més.

2. Formar dos grups "equilibrats".

3. Disposar-los a banda i banda de la línia, sense creuar-la mai.

4. Explicar les normes.

5. Cada grup ha d'intentar agafar i estirar cap al seu costat els jugadors de l'equip contrari, tot procurant que al fer-ho no siguin agafats pels jugadors de l'altre equip.

Desenvolupament

Els jugadors que hagin agafat la mà o el peu d'un adversari, l'estiraran cap al seu camp. I els jugadors d'aquell equip l'ajudaran agafant-lo per evitar-ho, a la vegada que intentaran agafar algun dels captadors i procuraran no ser agafats. Atenció. Cal aclarir pautes de joc abans de començar:

1. No es pot agafar ni estirar la roba.

2. Cal vigilar objectes personals: ulleres, polseres, collarets, anells punxants, etc.

3. Es considera que un jugador ha perdut quan tot el seu cos ha travessat la línia i no pot tornar enrere.

4. El jugador que perd, no torna a jugar fins que s'acaba la partida. Pot animar, confondre, despistar però no pot fer cap acció física.

5. En tot moment, sigui quin sigui el nombre de jugadors s'ha de continuar el joc intentant capturar l'adversari.

Avaluació

Quan els jugadors hagin fet la primera ronda, segur que voldran repetir per desenvolupar o millorar estratègies de captura. En un moment donat del joc -a criteri del monitor, per equilibrar forces, per donar més joc o per allargar el joc- pot introduir una variant. Es traça ràpidament una segona línia paral·lela a la principal a un metre de distància i es fa passar pel passadís format els jugadors que han perdut (primer els d'un equip i després els de l'altre). Han de fer- ho d'un en un evitant que els seus captadors els puguin tornar a capturar. Aquest cop el seu equip no els pot ajudar. Els jugadors que aconsegueixin passar sense ser capturats tornaran al seu equip. El joc recomençarà on s'havia quedat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: