La campana

La campana
Autor: Josep Ros Farreras

Participants: Entre dos i deu.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Interior


Durada: 20 minuts.

Descripció:
Dos equips han d'intentar robar una campana i portar-la a la seva base sense fer soroll. En aquest joc guanya el més silenciós.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Treballar la importància del silenci.

Objectius per als infants o joves:

  • Practicar l'autocontrol i la paciència.
  • Potenciar l'equilibri motriu.

Material necessari

  • Dues campanetes (o picarols)
  • Una cadira

Introducció

Es divideix el grup en dos equips. Un monitor o monitora se situa al centre de la sala assegut i amb els ulls tapats damunt una cadira, sota de la qual tindrà dues campanetes. Cada equip situa la seva base en un dels extrems de la sala. El seu objectiu és robar una de les campanetes i portar-la a la seva base.

Desenvolupament

El joc es desenvolupa per torns. En el primer torn surt un participant de cada equip, que s'han d'acostar en absolut silenci al monitor o monitora, agafar una de les campanetes i tornar-la a la seva base, també en silenci. Si el monitor sent dringar una de les campanetes, aixecarà el braç del cantó en el qual l'ha sentit i aquell equip perdrà el torn. A cada torn un equip només pot aconseguir un punt si ha aconseguit fer arribar en primer lloc la campaneta a la seva base sense fer-la dringar. El joc s'acaba quan un equip arriba a 5 punts. Si cada equip té més de 5 participants, es pot variar la puntuació final segons el nombre d'aquests.

Avaluació

Es valorarà l'ambient general de l'activitat i si els infants han respectat les normes del joc, tot incidint en la dificultat i la necessitat del silenci.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: